Europejskie Centrum Spotkań Zachód – Wschód w Lublinie

Unia Szlaków „Zachód – Wschód”
Organizacja „Szlaki Unii Jagiellońskiej”
Fundacja „Via Jagiellonica”

20-029 Lublin, ul. Skłodowskiej 3/15
poniedziałek – piątek w godz. 8-16
(gwarancja spotkania po telefonicznym uzgodnieniu)
tel.  +48 81 441-11-18 lub 693-272-040
www.zachod-wschod.pl

* informacja turystyczna o szlakach

* ekspozycja muzealna i warsztaty tematyczne

* obsługa przewodnicka grup wycieczkowych i delegacji

* współpraca rezerwacyjna z obiektami zabytkowymi i muzeami

* szkolenia przewodnickie, pilockie, marketingowo-turystyczne itd.

* wydawnictwa, gry, dyplomy i pamiątki turystyczne

* analizy naukowe i popularnonaukowe

Unia Szlaków „Zachód – Wschód”
e-mail: zachod-wschod@tlen.pl
prezes: Janusz Kopaczek, kom. 693-272-040
www.zachod-wschod.pl

Celem działalności Stowarzyszenia jest rozwój turystyki kulturowej w Europie na historycznych szlakach łączących Zachód ze Wschodem, na których odbywała się wymiana pomiędzy cywilizacją łacińską i cywilizacją bizantyńską (polityczna, sądownicza, edukacyjna, artystyczna, gospodarcza, religijna, itd.), reaktywowanych współcześnie jako międzynarodowe szlaki turystyczne pod nazwą Europejskie Szlaki Spotkań „Zachód – Wschód”, w szczególności na Szlakach Unii Jagiellońskiej i jej Pogranicza, w Międzymorzu Bałtycko-Czarnomorskim.

Informacja o stosowaniu RODO przez Unię Szlaków „Zachód – Wschód”

Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. Więcej: https://www.uodo.gov.pl . Weszła wówczas również w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1000. W związku z powyższym informujemy, że w przypadku pozyskania przez nas Pani / Pana danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unia Szlaków „Zachód – Wschód” (zwana dalej Stowarzyszeniem), adres: ul. Skłodowskiej 3/15, 20-029 Lublin. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się na wyżej wymieniony adres.
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest prowadzenie statutowej działalności przez Stowarzyszenie, w szczególności realizacja zadań określonych odrębnie w umowych itd.
 3. Podstawą działań Stowarzyszenia w tym zakresie, związanych z realizacją celów określonych w odpowiednich Statucie, może być następujący przepis: „przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglą­dowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą” (RODO art. 9 ust. 2 lit. d).
 4. Przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych dotyczy również następujących sytuacji:
  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (RODO art. 6 ust. 1 lit. a),
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” (RODO art. 6 ust. 1 lit. b),
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (RODO art. 6 ust. 1 lit. c),
  d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
  lub innej osoby fizycznej (RODO art. 6 ust. 1 lit. d),
  e) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (RODO art. 6 ust. 1 lit. f).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
  a) upoważnieni przedstawiciele Stowarzyszenia,
  b) upoważnione instytucje państwowe i samorządowe,
  c) kontrahenci związani umową z Administratorem.
 6. Pani/Pana osobowe przechowywane będą odpowiednio przez okres trwania i sprawozdawczości umowy, realizacji i sprawozdawczości projektu itp. Wybrane kategorie danych mogą również trafić do archiwum, w przypadkach, w których jest to zgodne z przepisami obowiązującego prawa, np. zawarte w artykule prasowym.
 7. Posiada Pani/Pan: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Dodatkowe informacje o stosowaniu RODO przez Stowarzyszenie, związane m.in. z przewidywanym wejściem w życie kodeksów branżowych, przekazywać będziemy sukcesywnie.